ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ภาพผลงาน รายละเอียด Post date กลุ่มงานวิจัย จำนวนเข้าชม
ชื่องานวิจัย ระบบจัดเก็บภาพเอ็กซเรย์ขนาดเล็กสำหรับโรงพยาบาลทั่วไปหรือคลินิก
รหัส 00538
นักวิจัย นพ. นนทกานต์ นันทจิต
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
03/07/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 300
ชื่องานวิจัย เที่ยววัดวังเสมือนจริงในมุมมองพาโนรามา ๓๖๐ องศา
รหัส 00537
นักวิจัย นาย ณัฐชนน เวชสิทธิ์
สังกัด -
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
03/06/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 595
ชื่องานวิจัย เครื่องจดบันทึกและคีย์บอร์ดสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไอทีเพื่อผู้พิการทางสายตา
รหัส 00527
นักวิจัย นาย พณชิต กิตติปัญญางาม
สังกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
30/06/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 558
ชื่องานวิจัย ศักยภาพการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงไทย-ลาว กรณีศึกษาจากเชียงคานถึงโขงเจียม
รหัส 00509
นักวิจัย นาย ประจวบ จันทร์หมื่น
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ทดสอบภาคสนาม
- ทดสอบตลาด
22/05/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 704
ชื่องานวิจัย สายอากาศ Air Force Antenna สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
รหัส 00487
นักวิจัย รศ.นาวาอากาศโท พลสมุทร จินารัตน์
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
11/06/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,974
ชื่องานวิจัย ภาวะเสี่ยงของชนิดพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ. 2000-2100.
รหัส 00442
นักวิจัย ศ. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
สังกัด ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
07/05/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 324
ชื่องานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์การแจ้งและตอบสนองข้อมูลด้วยอุณหภูมิสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
รหัส 00441
นักวิจัย ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
07/05/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 327
ชื่องานวิจัย กรอบแนวทางการกระจายงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัส 00436
นักวิจัย นาง อุรุยา วีสกุล
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
20/06/2013 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 671
ชื่องานวิจัย ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคติดต่อในสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญ
รหัส 00427
นักวิจัย น.สพ. ถนอม น้อยหมอ
สังกัด ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
16/05/2013 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 766
ชื่องานวิจัย การขยายผลต่อยอดซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านลงสู่ชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
รหัส 00426
นักวิจัย นาย วัฒนา ยืนยง
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
16/05/2013 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,087
ชื่องานวิจัย ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคติดต่อในสัตว์ และโรคติดต่อระหวางสัตว์และคนที่สำคัญ
รหัส 00419
นักวิจัย
สังกัด
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 475
ชื่องานวิจัย การใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รหัส 00340
นักวิจัย นาย อดุลย์ พุกอินทร์
สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
- ทดสอบภาคสนาม
18/05/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,249
ชื่องานวิจัย การใช้ประโยชน์และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รหัส 00312
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
18/05/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,440
ชื่องานวิจัย รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสังคมไทย : กรณีศึกษาเยาวชนเมืองและชนบท ในจังหวัดนครพนม
รหัส 00311
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
18/05/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,002
ชื่องานวิจัย การสร้างภูมิคุ้มกันการติดเกมออนไลน์สำหรับเยาวชนไทย
รหัส 00310
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
18/05/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,186
ชื่องานวิจัย รูปแบบการพัฒนาครูแกนนำพยาบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัส 00254
นักวิจัย นาง โสภาพันธ์ สอาด
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
17/05/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 650
ชื่องานวิจัย การจำลองสภาพการกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กตามสภาวะอากาศแปรปรวนในแอ่งเชียงใหม่
รหัส 00253
นักวิจัย รศ.ดร. เจียมใจ เครือสุวรรณ
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
17/05/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,232
ชื่องานวิจัย โครงการ การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการเตือนภัย
รหัส 00211
นักวิจัย ผศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
- ทดสอบภาคสนาม
20/04/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 876
ชื่องานวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รหัส 00168
นักวิจัย ผศ.ดร. อัจฉราพร ขำโสภา
สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ทดสอบภาคสนาม
22/03/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,097
ชื่องานวิจัย โครงการรวบรวมความรู้พื้นฐานและจัดทำสื่อพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
รหัส 00063
นักวิจัย พันตรี ประพัฒน์ อุทโยภาศ
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
28/02/2011 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 655
หน้า 1 2 ถัดไป

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455