ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ภาพผลงาน รายละเอียด Post date กลุ่มงานวิจัย จำนวนเข้าชม
ชื่องานวิจัย กรอบแนวทางการกระจายงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัส 00436
นักวิจัย นาง อุรุยา วีสกุล
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
20/06/2013 เทคโนโลยีสารสนเทศ 153
ชื่องานวิจัย ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคติดต่อในสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญ
รหัส 00427
นักวิจัย น.สพ. ถนอม น้อยหมอ
สังกัด ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
16/05/2013 เทคโนโลยีสารสนเทศ 222
ชื่องานวิจัย การขยายผลต่อยอดซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านลงสู่ชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
รหัส 00426
นักวิจัย นาย วัฒนา ยืนยง
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
16/05/2013 เทคโนโลยีสารสนเทศ 398
ชื่องานวิจัย ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคติดต่อในสัตว์ และโรคติดต่อระหวางสัตว์และคนที่สำคัญ
รหัส 00419
นักวิจัย
สังกัด
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 157
ชื่องานวิจัย การใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รหัส 00340
นักวิจัย นาย อดุลย์ พุกอินทร์
สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
- ทดสอบภาคสนาม
18/05/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 755
ชื่องานวิจัย การใช้ประโยชน์และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รหัส 00312
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
18/05/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 765
ชื่องานวิจัย รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสังคมไทย : กรณีศึกษาเยาวชนเมืองและชนบท ในจังหวัดนครพนม
รหัส 00311
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
18/05/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 689
ชื่องานวิจัย การสร้างภูมิคุ้มกันการติดเกมออนไลน์สำหรับเยาวชนไทย
รหัส 00310
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
18/05/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 774
ชื่องานวิจัย รูปแบบการพัฒนาครูแกนนำพยาบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัส 00254
นักวิจัย นาง โสภาพันธ์ สอาด
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
17/05/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 465
ชื่องานวิจัย การจำลองสภาพการกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กตามสภาวะอากาศแปรปรวนในแอ่งเชียงใหม่
รหัส 00253
นักวิจัย รศ.ดร. เจียมใจ เครือสุวรรณ
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
17/05/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 682
ชื่องานวิจัย การคาดการณ์ระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดน่านและแพร่
รหัส 00225
นักวิจัย ผศ.ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์
สังกัด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ทดสอบภาคสนาม
22/04/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 495
ชื่องานวิจัย โครงการ การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการเตือนภัย
รหัส 00211
นักวิจัย ผศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
- ทดสอบภาคสนาม
20/04/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 582
ชื่องานวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รหัส 00168
นักวิจัย ผศ.ดร. อัจฉราพร ขำโสภา
สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ทดสอบภาคสนาม
22/03/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 702
ชื่องานวิจัย โครงการรวบรวมความรู้พื้นฐานและจัดทำสื่อพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
รหัส 00063
นักวิจัย พันตรี ประพัฒน์ อุทโยภาศ
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
28/02/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 517
ชื่องานวิจัย ระบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้ระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่โทรศัพท์เข้ามายังศูนย์บริการทางโทรศัพท์
รหัส 00009
นักวิจัย นาย รัฐกร พูลทรัพย์
สังกัด คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
14/01/2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 617
หน้า 1

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455