ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การประดิษฐ์งานกระจกสีที่แสดงเอกลักษณ์ไทย
รหัส : 00191

นักวิจัย : นาย สมจิตต์ โสมวิเศษ
สังกัด : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

ข้อมูลโดยสังเขป
                โครงการวิจัยเรื่อง “ การประดิษฐ์งานกระจกสีที่แสดงเอกลักษณ์ไทย ” ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์งานกระจกสีที่มุ่งเน้นการสร้างภาพและลวดลาย อันแสดงถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ โดยนำเทคนิควิธีการสร้างมิติของลวดลายบนกระจกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการประดิษฐ์
งานกระจกสีด้วยแถบทองแดงและรางโลหะซึ่งมีลำดับขั้นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานดังนี้ ๑. พัฒนารูปแบบงานกระจกสี โดยนำรูปแบบงานศิลปกรรมไทยอันมีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ลวดลายของชิ้นงาน ประกอบด้วยรูปแบบลวดลายไทย รูปแบบงานไม้แกะสลัก รูปแบบงานประติมากรรมไทย รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย มาผสมผสานกันตามหลักการจัดภาพและความสอดคล้องกับการประดิษฐ์งานกระจกสีด้วยวิธีการใช้แถบทองแดงและรางโลหะ
๒. พัฒนาการประดิษฐ์งานกระจกสี โดยนำเทคนิควิธีการสร้างมิติบนกระจกด้วยวิธีการแกะสลักลวดลาย วิธีการพ่นทราย มาผสมผสานกับวิธีการเขียนสีและปิดทองคำเปลวตามแบบงานศิลปกรรมไทย ซึ่งโดยกระบวนการผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของชิ้นกระจกที่จะนำมาสร้างสรรค์ลวดลายนั้นโดยต้องกำหนดขนาดและรูปทรง ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของภาพและลวดลายอันแสดงถึงความเป็นไทย ที่มีความละเอียดอ่อนช้อย และสามารถนำชิ้นกระจกนั้นมาประกอบเป็นชิ้นงานกระจกสีได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการประดิษฐ์งานกระจกสีด้วยแถบทองแดงและรางโลหะ
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ (แสดงความพร้อมของการนำไปใช้ประโยชน์) การศึกษาวิจัยดังกล่าวส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชิ้นงานกระจกสีที่มีรูปแบบอันแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างงดงาม ผลงานมีคุณภาพและปรากฏความแตกต่างของพื้นผิวกระจกตามหลักการแกะสลักลวดลาย การพ่นทราย และการเขียนสีปิดทองคำเปลว ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยนี้ส่งผลให้ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ โดยแผนกช่างภาพกระจกสีสามารถนำเทคนิควิธีการที่ได้ศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการกล่าวคือ
๑. การฝึกอบรมงานศิลปาชีพ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนศิลปาชีพแผนกช่างภาพกระจกสีเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของชาติได้โดยตรง ๒. การผลิตผลงานกระจกสีที่แสดงเอกลักษณ์ไทย โดยแผนกช่างภาพกระจกสี ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สามารถผลิตผลงานกระจกสีที่แสดงเอกลักษณ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในระดับชิ้นงานต้นแบบ อันจะนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต
๓. การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อถ่ายทอดวิทยาการแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา สถาบันต่างๆ ที่สนใจศึกษางานกระจกสี ตลอดจนเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจศึกษาตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการฝึกอบรมของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับต้นแบบ
กลุ่มงานวิจัย : การศึกษา
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455