ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : โครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การวิจัยและศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ
รหัส : 00194

นักวิจัย : รศ. กล้าณรงค์ ศรีรอต
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลโดยสังเขป
                การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การวิจัยและศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยกับต่างประเทศนั้น ได้ใช้โมเดลของประเทศออสเตรเลียเป็นคู่ศึกษา โดยเน้นที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตรหลัก คือ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและอุตสาหกรรมพืชสวน ในการศึกษาจะมีการเปรียบเทียบ ระบบบริหารงานโครงสร้าง ห่วงโซ่ของมูลค่าและผลตอบแทนสู่เกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และอุตสาหกรรมพืชสวน (ไม้ผลและไม้ดอก) ของออสเตรเลีย มีความโดดเด่นมาก เป็นคู่แข่งกับประเทศไทย ถึงแม้ว่าลักษณะที่ตั้งจะอยู่ไกลตลาดแต่การจัดการในองค์กรของอุตสาหกรรมและแผนการดำเนินงานเป็นสิ่งที่น่าสนใจเรียนรู้
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัย : เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455