ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : โครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การวิจัยและศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ
รหัส : 00194

นักวิจัย : รศ. กล้าณรงค์ ศรีรอต
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลโดยสังเขป
                การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การวิจัยและศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยกับต่างประเทศนั้น ได้ใช้โมเดลของประเทศออสเตรเลียเป็นคู่ศึกษา โดยเน้นที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตรหลัก คือ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและอุตสาหกรรมพืชสวน ในการศึกษาจะมีการเปรียบเทียบ ระบบบริหารงานโครงสร้าง ห่วงโซ่ของมูลค่าและผลตอบแทนสู่เกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และอุตสาหกรรมพืชสวน (ไม้ผลและไม้ดอก) ของออสเตรเลีย มีความโดดเด่นมาก เป็นคู่แข่งกับประเทศไทย ถึงแม้ว่าลักษณะที่ตั้งจะอยู่ไกลตลาดแต่การจัดการในองค์กรของอุตสาหกรรมและแผนการดำเนินงานเป็นสิ่งที่น่าสนใจเรียนรู้
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัย : เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน)
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455