ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มันอัดส่า เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ปีก
รหัส : 00240

นักวิจัย : ผศ.ดร. สุนทรีพร ดวนใหญ่
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลโดยสังเขป
               
มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารสัตว์ที่ให้พลังงานสูง แต่มันสำปะหลังมีลักษณะเป็นแป้งมีความเป็นฝุ่นสูง การนำไปเลี้ยงสัตว์ต้องใช้ร่วมกับไขมันหรือกากน้ำตาลเพื่อลดความเป็นฝุ่น ปัจจุบันไขมันและกากน้ำตาลมีราคาสูง
จึงใช้น้ำกากส่าเหล้าซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตสุรามาทดแทนกากน้ำตาล ซึ่งในน้ำกากส่าเหล้ายังมีคุณค่าทางโภชนะคือมีค่าโปรตีนจากยีสต์ที่ใช้ในการหมักสุรา และมีค่าพลังงานจากกากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสุราคงเหลือ การนำน้ำกากส่าเหล้ามาผสมโดยตรงในอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มันอัดส่า โดยนำน้ำกากส่าผสมกับมันสำปะหลังแล้วอัดเป็นเม็ด เพื่อลดความเป็นฝุ่น เพิ่มคุณค่าทางโภชนะ รวมทั้งอยู่ในรูปแบบที่เก็บรักษาง่าย
 
              มันอัดส่าที่ได้สามารถใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานในอาหารสัตว์ปีกได้ เช่นใช้แทนปลายข้าว ข้าวโพด หรือมันสำปะหลังธรรมดา โดยการปรับคุณค่าทางโภชนะในอาหารให้ตรงตามความต้องการของสัตว์

ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               พบว่ามันอัดส่าที่แห้งแล้วมีค่าโปรตีนรวมร้อยละ 2.74 เพิ่มขึ้นจากมันสำปะหลังก่อนนำมาอัดส่าซึ่งมีค่าโปรตีนเพียงร้อยละ 1.8 และพบว่ามันอัดส่าสามารถเก็บรักษาในโรงผสมอาหารสัตว์อย่างน้อย 6 เดือนโดยไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อราหรือการทำลายของแมลง
ในไก่เนื้อ การใช้มันอัดส่าในอาหารที่ระดับร้อยละ 15 และ 30 เพิ่มสมรรถนะการผลิตเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้สามารถใช้น้ำกากส่าเหล้าทดแทนกากน้ำตาลโดยผสมลงในสูตรอาหารโดยตรงเพื่อลดความเป็นฝุ่นของมันสำปะหลัง
ในไก่ไข่ การใช้มันอัดส่าร้อยละ 15 ในอาหารให้อัตราการไข่สูงสุดและค่าอาหารในการผลิตไข่ต่อฟองต่ำกว่าทุกกลุ่ม
สรุปได้ว่าสามารถนำน้ำกากส่าเหล้าซึ่งเป็นสิ่งที่โรงงานสุราต้องกำจัดหรือบำบัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอาหารสัตว์ ค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในมันอัดส่าช่วยลดปริมาณวัตถุดิบโปรตีนในสูตรอาหารได้
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับต้นแบบ
กลุ่มงานวิจัย : เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : กำลังเตรียมยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455