ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : โปรแกรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการในชุมชน ให้กับผู้ดูแล กับคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 00256

นักวิจัย : ร.อ.ผศ.ดร. พิศักดิ์ ชินชัย
สังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดยสังเขป
                ผลผลิตที่ได้จากการทำวิจัยเป็นหนังสือ ชื่อ “คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน” หนังสือนี้มีขนาดเล็กแบบ พ็อกเก็ตบุค กว้าง ´ ยาว เท่ากับ 14.5 ´ 21 เซนติเมตร จำนวนหน้าทั้งหมด 81 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา เนื่องจากหนังสือนี้ เป็นคู่มือการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกขณะที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน และภายในชุมชนของเขา ผู้ที่อ่านหนังสือส่วนใหญ่จึงเป็นตัวผู้พิการเอง ญาติภายในครอบครัว หรือผู้ดูแลที่ใกล้ชิด ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ดังนั้น ผู้แต่ง จึงออกแบบหนังสือเล่มนี้ ให้มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ข้อมูลที่อ่านสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ง่าย ในหลายๆ ส่วนของหนังสือ มีรูปภาพประกอบ ทั้งแบบภาพสะเก็ต และภาพที่ถ่ายจากต้นแบบจริงๆ ตามความเหมาะสม สาเหตุที่มีรูปภาพประกอบ เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ตัวผู้พิการ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแล สามารถนำไปปฏิบัติจริงที่บ้านได้เอง เช่น ท่าทางการออกกำลังกาย การจัดท่าขณะนั่งหรือนอน การใช้อุปกรณ์ช่วยผู้พิการประเภทต่างๆ รวมทั้งการดัดแปลงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้พิการ เป็นต้น            
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               หนังสือ “คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน” เป็นหนังสือที่ตอบสนองต่อความจำเป็นต้องใช้แท้จริงของผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก หลังออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้าน ให้สามารถออกกำลังกายได้เอง ให้สามารถทำกิจกรรม หรือกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของญาติ หรือผู้ดูแลให้ลดลงได้อย่างมาก ในเล่ม แบ่งเนื้อหา เป็น 3 ส่วน คือ ตอนที่ 1 เป็นเรื่องของโรค หรือภาวะของอัมพาตครึ่งซีก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการต่างๆ ภาวะความพิการตกค้าง รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคนี้ เป็นต้น ตอนที่ 2 เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจ เพราะมีเอกสารน้อยมากที่พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมหรือสร้างเสริมสุขภาพในผู้พิการ ทั้งเรื่องของโภชนาการสำหรับผู้พิการกลุ่มนี้ สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ภาวะอารมณ์ เช่น ความเครียด เป็นต้น นั่นคือการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นเอง ตอนที่ 3 เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน ในส่วนนี้ นอกจากแนะนำท่าทางการออกกำลังกาย การจัดท่า การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย เทคนิคการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยมือข้างเดียวแล้ว ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเรื่องของการดัดแปลงสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับความพิการอีกด้วย คำอธิบายต่างๆ มีรูปภาพประกอบชัดเจน ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ความพร้อมของผลงาน : - ทดสอบภาคสนาม
กลุ่มงานวิจัย : นวัตกรรมทางการแพทย์
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455