ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : โปรแกรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการในชุมชน ให้กับผู้ดูแล กับคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 00256

นักวิจัย : ร.อ.ผศ.ดร. พิศักดิ์ ชินชัย
สังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดยสังเขป
                ผลผลิตที่ได้จากการทำวิจัยเป็นหนังสือ ชื่อ “คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน” หนังสือนี้มีขนาดเล็กแบบ พ็อกเก็ตบุค กว้าง ´ ยาว เท่ากับ 14.5 ´ 21 เซนติเมตร จำนวนหน้าทั้งหมด 81 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา เนื่องจากหนังสือนี้ เป็นคู่มือการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกขณะที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน และภายในชุมชนของเขา ผู้ที่อ่านหนังสือส่วนใหญ่จึงเป็นตัวผู้พิการเอง ญาติภายในครอบครัว หรือผู้ดูแลที่ใกล้ชิด ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ดังนั้น ผู้แต่ง จึงออกแบบหนังสือเล่มนี้ ให้มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ข้อมูลที่อ่านสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ง่าย ในหลายๆ ส่วนของหนังสือ มีรูปภาพประกอบ ทั้งแบบภาพสะเก็ต และภาพที่ถ่ายจากต้นแบบจริงๆ ตามความเหมาะสม สาเหตุที่มีรูปภาพประกอบ เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ตัวผู้พิการ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแล สามารถนำไปปฏิบัติจริงที่บ้านได้เอง เช่น ท่าทางการออกกำลังกาย การจัดท่าขณะนั่งหรือนอน การใช้อุปกรณ์ช่วยผู้พิการประเภทต่างๆ รวมทั้งการดัดแปลงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้พิการ เป็นต้น            
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               หนังสือ “คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน” เป็นหนังสือที่ตอบสนองต่อความจำเป็นต้องใช้แท้จริงของผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก หลังออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้าน ให้สามารถออกกำลังกายได้เอง ให้สามารถทำกิจกรรม หรือกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของญาติ หรือผู้ดูแลให้ลดลงได้อย่างมาก ในเล่ม แบ่งเนื้อหา เป็น 3 ส่วน คือ ตอนที่ 1 เป็นเรื่องของโรค หรือภาวะของอัมพาตครึ่งซีก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการต่างๆ ภาวะความพิการตกค้าง รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคนี้ เป็นต้น ตอนที่ 2 เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจ เพราะมีเอกสารน้อยมากที่พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมหรือสร้างเสริมสุขภาพในผู้พิการ ทั้งเรื่องของโภชนาการสำหรับผู้พิการกลุ่มนี้ สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ภาวะอารมณ์ เช่น ความเครียด เป็นต้น นั่นคือการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นเอง ตอนที่ 3 เป็นเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน ในส่วนนี้ นอกจากแนะนำท่าทางการออกกำลังกาย การจัดท่า การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย เทคนิคการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยมือข้างเดียวแล้ว ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเรื่องของการดัดแปลงสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับความพิการอีกด้วย คำอธิบายต่างๆ มีรูปภาพประกอบชัดเจน ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ความพร้อมของผลงาน : - ทดสอบภาคสนาม
กลุ่มงานวิจัย : เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455