ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : น้ำเมี่ยงผง และน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วจากน้ำเมี่ยงผง
รหัส : 00368

นักวิจัย : ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลโดยสังเขป
                น้ำเมี่ยง เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาโบราณของภาคเหนือตอนบน ผลิตจากการเคี่ยวน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการนึ่งและหมักเมี่ยง น้ำเมี่ยงมีจำหน่ายในตลาดสดทางภาคเหนือตอนบนในลักษณะบรรจุขวดแก้วหรือกระบอกไม้ไผ่ น้ำเมี่ยงนิยมนำไปทำเมี่ยงหมี่ และน้ำเมี่ยงคั่ว ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาโบราณ เนื่องจากคนรุ่นใหม่นิยมบริโภคอาหารพื้นเมืองลดลง ประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกของน้ำเมี่ยงที่มีสีน้ำตาลเข้ม ข้น หนืด ดูไม่สะอาดและไม่ชวนรับประทาน ทำให้การบริโภคน้ำเมี่ยงมีแนวโน้มลดลง การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปน้ำเมี่ยงให้มีรูปลักษณ์ใหม่ที่ยังคงคุณภาพเดิม ให้น้ำเมี่ยงน่ารับประทานมากขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นจะเป็นส่วนช่วยให้น้ำเมี่ยงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงจากของเหลวข้นหนืดให้เป็นผงแห้ง พร้อมทั้งแปรรูปเป็นน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วจากน้ำเมี่ยงผงที่มีรสดชาติถูกปากผู้บริโภคส่วนใหญ่
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               น้ำเมี่ยงผง เป็นน้ำเมี่ยงผงละเอียดที่ผลิตจากน้ำเมี่ยงสด ผ่านการทำแห้งและบดจนเป็นผง บรรจุในซองอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดสนิท น้ำหนักบรรจุสุทธิ 5 กรัม อายุการเก็บรักษาประมาณ 1 ปีที่อุณหภูมิห้องปกติ
น้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่ว เป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมของน้ำเมี่ยงผงที่ดัดแปลงมาจากน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วสูตรดั้งเดิมของชาวล้านนา ลักษณะของน้ำพริกเป็นแบบร่วนแห้ง มีรสชาติกลมกล่อม หวาน เค็ม มัน และฝาดเล็กน้อย บรรจุในกระปุกพลาสติกปิดสนิท น้ำหนักบรรจุสุทธิ 30 กรัม อายุการเก็บรักษาประมาณ 3 เดือนที่อุณหภูมิห้องปกติ
ความพร้อมของผลงาน : - จำหน่ายแล้ว
กลุ่มงานวิจัย : อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : สิทธิบัตร สถานะ: ระหว่างการยื่นขอจด


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455