ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
รหัส : 00077

นักวิจัย : ผศ. ณัชวิชญ์ ติกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลโดยสังเขป
               TAE โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับช่วยเลือกวัสดุก่อ สร้างในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรวบรวมและพัฒนาข้อมูล ค่าผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของวัสดุก่อสร้าง ที่จำเป็นในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล ทำให้ได้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถประเมินผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของวัสดุก่อสร้างกลุ่มวัสดุปูพื้น ฉนวนกันความร้อน วัสดุมุงหลังคา วัสดุสำหรับผนังและสีได้ในเชิงปริมาณและสามารถวิเคราะห์ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สถาปนิกและผู้ออกแบบอาคารสามารถตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับข้อมูลทางด้านต้นทุนของวัสดุเหล่านั้น ตามหลักวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)โดยง่ายและสะดวก ลดความซับซ้อนในการคำนวณ มีรูปแบบการแสดงผลที่สามารถทำความเข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ได้ด้วยตนเอง
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               สามารถวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนได้ทั้งภาพรวมของอาคาร และสามารถเปรียบเทียบค่าผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของวัสดุแต่ละชนิดได้เพื่อตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ทั้งในหน่วย Pt และ หน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-eq) นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง จากการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างได้ตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุก่อสร้างชนิดนั้นๆ จึงช่วยให้สถาปนิกและผู้ที่ออกแบบอาคาร สามารถตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับข้อมูลทางด้านต้นทุนของวัสดุ ตามหลักวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCC และ LCA) โดยง่ายและสะดวก ช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณด้วยตนเอง โดยมีรูปแบบการแสดงผลที่สามารถทำความเข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ได้ด้วยตนเอง โดยมีฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมได้ 40 รายการที่มีใช้ในประเทศไทยและสามารถหาข้อ มูลได้ ได้แก่วัสดุในกลุ่มวัสดุปูพื้น ฉนวนกันความร้อน วัสดุมุงหลังคา วัสดุสำหรับผนัง และสี จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ ตำรา และข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เป็นฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับต้นแบบ
กลุ่มงานวิจัย : พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455