ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
รหัส : 00077

นักวิจัย : ผศ. ณัชวิชญ์ ติกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลโดยสังเขป
               TAE โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับช่วยเลือกวัสดุก่อ สร้างในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรวบรวมและพัฒนาข้อมูล ค่าผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของวัสดุก่อสร้าง ที่จำเป็นในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล ทำให้ได้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถประเมินผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของวัสดุก่อสร้างกลุ่มวัสดุปูพื้น ฉนวนกันความร้อน วัสดุมุงหลังคา วัสดุสำหรับผนังและสีได้ในเชิงปริมาณและสามารถวิเคราะห์ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สถาปนิกและผู้ออกแบบอาคารสามารถตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับข้อมูลทางด้านต้นทุนของวัสดุเหล่านั้น ตามหลักวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)โดยง่ายและสะดวก ลดความซับซ้อนในการคำนวณ มีรูปแบบการแสดงผลที่สามารถทำความเข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ได้ด้วยตนเอง
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               สามารถวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนได้ทั้งภาพรวมของอาคาร และสามารถเปรียบเทียบค่าผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของวัสดุแต่ละชนิดได้เพื่อตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ทั้งในหน่วย Pt และ หน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-eq) นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง จากการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างได้ตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุก่อสร้างชนิดนั้นๆ จึงช่วยให้สถาปนิกและผู้ที่ออกแบบอาคาร สามารถตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับข้อมูลทางด้านต้นทุนของวัสดุ ตามหลักวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCC และ LCA) โดยง่ายและสะดวก ช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณด้วยตนเอง โดยมีรูปแบบการแสดงผลที่สามารถทำความเข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ได้ด้วยตนเอง โดยมีฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมได้ 40 รายการที่มีใช้ในประเทศไทยและสามารถหาข้อ มูลได้ ได้แก่วัสดุในกลุ่มวัสดุปูพื้น ฉนวนกันความร้อน วัสดุมุงหลังคา วัสดุสำหรับผนัง และสี จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ ตำรา และข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เป็นฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ความพร้อมของผลงาน : - ระดับต้นแบบ
กลุ่มงานวิจัย : ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : ไม่ประสงค์จะจดสิืทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455