ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล I4BizBank Innovation for Business Bank โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับผู้สนใจที่สามารถสืบค้นและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการ โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
   1. รางวัล เป็นกลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลจากการประกวดในเวทีนานาชาติ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ และรางวัลการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษาและสายอุดมศึกษา
   2. ตลาดงานวิจัย เป็นกลุ่มผลงานที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เจ้าของผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ได้มีช่องทางจับคู่ (Matching) ในหลากหลายลักษณะ ตามความพร้อมของผลงาน อาทิ ระดับงานวิจัย ระดับต้นแบบ ระดับทดสอบภาคสนาม ระดับทดสอบตลาด ระดับความพร้อมในการจำหน่าย   
   3. การจัดการผลผลิตการวิจัย เป็นกลุ่มผลงานที่นำมาบริหารจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
   4. การใช้ประโยชน์งานวิจัย เป็นกลุ่มผลงานที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ เช่น รูปถ่าย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการ เอกสารที่แสดงว่ามีการนำผลงานวิจัยไปใช้จริง ซึ่งการใช้ประโยชน์ผลงานต่าง ๆ สามารถจำแนกได้ ๔ มิติ  ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม และ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 


 

 


 

 

ผลงานวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรม

 

ผลงานเด่น SMEs

ผลงานวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลงานเด่น SMEs

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า

copyright 2558 ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 503, 504 โทรสาร : 0 2579 0455