ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คู่มือเครื่องคัดแยกวัชพืช
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
Download File( 0 )

คู่มือเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
Download File( 0 )

copyright 2558 ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 503, 504 โทรสาร : 0 2579 0455