ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คู่มือรูปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
อื่นๆ
Download File( 0 )

คู่มือการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยู่กับป่า
อื่นๆ
Download File( 0 )

คู่มือการจัดทำแผนที่มลพิษทางน้ำ
อื่นๆ
Download File( 0 )

copyright 2558 ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 503, 504 โทรสาร : 0 2579 0455